هنوز هم منآدم صبح های زودم! هرچ قدر هم که روزگار ناکوک بنوازه برام باز هم صبحی که زود از خواب بیدار میشم حالم خوشه و ذذهنم بازیگوش سلام از یک صبح سرد زمستونی که شاید ااغازی باشه برای چیزهای جدید و یا پایانی بر چیزی که بایستی خیلی وقت پیش تموم میشد و می رفت.