ترس1

اعتراف می کنم همیشه از این که یک روز شناسنامه ی المثنی داشته باشم می ترسم. به همین خاطر هروقت شناسنامم تو کیفمه حسابی حواسمو جمع می کنم و اصلا همین حس باعث شد اون طوری دنبال دزد کیفم بدوم و  شناسناممو نجات بدم.

/ 0 نظر / 19 بازدید