من یک هویت جعلی دارم که حتی کامل نیست و درک نشده رها شده است تا روزی وقتی لحظه ای خود را به دار بیاویزد. جنین نارسی که از رحم مادرش مستقیم تف شده است به میز تشریح تا اولین خاطره اش یک دوجین چاقو به دست باشد، از دنیایی که نگاه گیج و زبان الکنش را تاب ندارد...

/ 3 نظر / 19 بازدید
همین نزدیکی

1 0 2 0 3 1 4 0 5 0 6 3 7 3 8 1 9 0 10 2 11 1 12 5 میدونی چیه؟ تعداد پستها در ماههای سال89. فقط نیمه اول اسفند 5 تا پست داشتی که تو سال 89 بی سابقه بوده.به نظر میرسه باز هم همون جوری میشی که می خواهی بشی. همین نزدیکی آرزو میکنه همون جوری باشی که ..... . موفق باشی. [فرشته]

هلو!!!

صاعقه هیچ دشمنی ای با درخت نداشت طبیعتش این بود طبیعتش آتش زدن سوزاندن خشک کردن و کشتن بود اما هربار که می سوزاند خشک می کرد می کشت خودش هم دلش می سوخت و آرام آرام اشک می ریخت

امید

ممنون شما لطف دارین!!! بازم بهم سر بزن